Trường Trung học Quốc tế Neukirchen

Trang chủ / Trường học

Quy tắc chung

Quốc tế
Trường trung học Neukirchen

Học sinh và người lớn trong các trường học của chúng tôi tạo thành một cộng đồng được đặc trưng bởi sự tôn trọng lẫn nhau và đoàn kết với nhau. Mọi người nên hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để sứ mệnh của nhà trường, chuyển giao kiến thức và học tập cũng như tiếp thu tư duy và hành vi xã hội, thành công. Để sống cùng nhau trong trường học, do đó có quyền và nghĩa vụ cho tất cả mọi người.

Các quy tắc chung có thể được tìm thấy trong khu vực tải xuống.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.